We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) heeft Het Oelebred een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan van de school. De directeur van de school zal beleidsstukken, voordat ze worden aangenomen, voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De MR weegt de gevolgen van nieuw beleid op school niveau af en geeft wel of geen positief advies of instemming op beleidsstukken. Er wordt ongeveer eens in de zes weken vergaderd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen gesproken wordt. De vergaderdata en agenda's worden gepubliceerd op de website. De vastgestelde notulen staan op een afgeschermd gedeelte. In de MR hebben Miranda Sloots en Sander Elema namens de ouders en Vivian Bartelds en Janine Veenema namens het team zitting.